Леся Федченко

Леся Федченко

експерт з юридичних питань

TOP news of the week
Переглянути усі
Top news of the month
Переглянути усі
Top tags of the month

announcement ASC education amalgamation of hromadas V.Nehoda study mizhnarodna pidtrymka budget starosta competition otsinka efektyvnosti hromad law spromozhnist Oleksii Chernyshov komunikatsii cooperation business land koronavirus safety

Переглянути усі