Облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують житла для тимчасового проживання - роз’яснення для громад

Експерти Програми DOBRE підготували роз’яснення на тему «Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують житло для тимчасового проживання, та зняття з цього обліку». У роз’ясненні:

 • нормативні документи, що регулюють питання взяття (зняття) внутрішньо переміщених осіб (надалі ВПО) на соціальний квартирний облік;
 • яким чином формується Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО;
 • облік житлових приміщень Фонду;
 • документи, що необхідно надати ВПО для взяття на облік;
 • способи подання заяви про взяття на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання;
 • підстави для відмови у взятті ВПО на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання;
 • підстави для зняття ВПО з обліку громадян, які потребують житло для тимчасового проживання;
 • підстави для прийняття рішення про дострокове припинення надання житлового приміщення з Фонду тощо.

 

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб,
які потребують житло для тимчасового проживання,
та зняття з цього обліку

 

Нормативні документи, що регулюють питання взяття (зняття) ВПО на соціальний квартирний облік та використані скорочення:

ЖКУ
Житловий кодекс України, ст. 132-1 і 132-2
Закон № 1706
Закон України від 20.10.2014 № 1706-VІІ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
Закон № 3334
Закон України від 12.01.2006 № 3334-IV «Про житловий фонд соціального призначення»
Постанова
№ 495
Постанови КМУ від 22.04.2022 № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»
Порядок
№ 495
Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджений Постановою № 495
Постанова
№ 682
Постанови КМУ від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»
Наказ № 98
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 14.05.2004 № 98 «Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання»

 

Питання взяття (зняття) внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, визначені Постановою № 495.

Згідно з п.7 Порядку №495, ВПО та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів.

Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами шляхом:

 • викупу (придбання) житла;
 • будівництва нового житла;
 • реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові;
 • передачі житла в комунальну або державну власність;
 • капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.

Таким чином, облік ВПО, які потребують тимчасового житла, має здійснюватись окремо від інших видів квартирних обліків, а бюджетні асигнування на забезпечення потреб з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання (далі – Фонд) – виділятися за окремою місцевою програмою.

При цьому п. 5 Порядку № 495 дозволяє фінансувати відповідну діяльність за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Важливо! Відповідно до абз. 2 п. 5 Порядку № 495 у разі використання коштів міжнародних донорів (міжнародна технічна допомога) умови формування фонду житла, а також надання такого житла внутрішньо переміщеним особам для тимчасового проживання можуть бути визначені окремими угодами з такими міжнародними донорами та іншими документами, прирівняними до них. Тобто, у разі залучення донорів до фінансування відповідної діяльності, ключові права та обов’язки сторін в угоді (договорі) з вашим партнером повинні бути виписані відповідно до вимог чинного законодавства України, у першу чергу – Постанови № 495.

 

Формувати такий фонд, а відповідно – і вести облік житлових приміщень фонду можуть сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними виконавчі органи (абз. 1 п. 2 Порядку № 495). Якому саме органу це доручити у вашій громаді – вирішувати вашій місцевій раді. Облік житлових приміщень фонду здійснюється за формою, затвердженою Наказом № 98 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-04#Text).

 

Важливо! Пунктом 9 ст. 11 Закону № 1706 визначено, що ОМС в межах своїх повноважень надають у тимчасове безоплатне користування ВПО з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання.

 

До фонду можуть бути включені тільки вільні житлові приміщення (абз. 7 п. 2 Порядку № 495).

 

Приміщення з фонду надаються ВПО за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів (абз. 1 п. 7 Порядку № 495). Через таке формулювання сьогодні територіальна громада не може використовувати для цілей розміщення зареєстрованих на її території ВПО у будівлях, що належать громаді, розташованих за межами своєї території. Якщо у вас є такі приміщення, можливість їх включення до фонду повинна бути узгоджена з Урядом.

 

Важливо! ВПО беруться на облік за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. При цьому члени сім’ї ВПО, яка подає заяву, беруться на облік разом із нею, незалежно від місця такого обліку.

 

Термін “сім’я” вживається у значенні, наведеному в статті 3 Сімейного кодексу України.

Частина 2 ст. 3 Сімейного кодексу України:

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

<…>

Частина 1 ст. 6 Сімейного кодексу України:

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

 

З метою взяття на облік ВПО необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування з відповідною заявою.

Взяття на облік ВПО може здійснюватися за заявою представників, уповноважених ВПО, на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

Документи, що необхідно надати ВПО для взяття на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання:

 1. Заява про взяття на облік ВПО, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла для тимчасового проживання ВПО.
 2. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 3. Копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності).
 4. Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо).
 5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України).
 6. Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання ВПО. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.
 7. Документи, що посвідчують особу представника (у разі подання заяви уповноваженим представником).

 

Важливо! Особі, яка подала заяву про взяття на облік, уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік, видається опис документів, в якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

 

Заява про взяття на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, подається одним з таких способів:

 1. особисто під час відвідування органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг шляхом заповнення відповідною посадовою особою електронної форми заяви, її роздрукування та підписання громадянином;
 2. через Єдиний державний веб-портал електронних послуг шляхом ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
 3. рекомендованим листом з повідомленням про вручення з обов’язковим нотаріальним засвідченням підпису.

При взятті на облік ВПО, які потребують житло для тимчасового проживання, необхідно враховувати наступне:

 • Потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.
 • Житлові приміщення з фонду надаються з урахуванням потреби різних соціальних груп, з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.
 • Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
 • Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання ВПО безоплатно надаються ВПО та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання

 

Важливо! Рішення про взяття ВПО на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви.

 

Підстави для відмови у взятті ВПО на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання:

 • неподання необхідного пакета документів (крім випадків, коли такі документи були знищені або пошкоджені, що підтверджується відповідною заявою громадянина);
 • подання документів, що містять недостовірні відомості.

Рішення про відмову у взятті ВПО на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Підстави для зняття ВПО з обліку громадян, які потребують житло для тимчасового проживання з обліку:

 • заява ВПО про зняття з обліку;
 • зміна особою місця проживання;
 • скасування дії довідки про взяття на облік ВПО за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 • неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на вселення в житлове приміщення або неповідомлення протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їй можливості отримати ордер на вселення в житлове приміщення;
 • подання завідомо недостовірних відомостей, що є підставою для взяття ВПО на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання.

 

Важливо! Визначення осіб, яким будуть надані житлові приміщення з фонду, здійснюється уповноваженим органом за результатами нарахування балів за бальною системою оцінювання потреби в житлі для ВПО, визначеною Порядком.

 

На підставі рішення про надання ВПО та членам їх сімей житлових приміщень із фонду уповноваженим органом видається ордер на вселення в житлове приміщення. У разі, коли ВПО (уповноважений представник) не отримали протягом 30 календарних днів без поважних причин ордер або не повідомили протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їм можливості отримати ордер, вони позбавляються права на отримання ордера, а ВПО - на вселення в житлове приміщення, що не позбавляє права такої ВПО повторно звернутися для взяття на облік.

Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове приміщення з фонду і користування таким житловим приміщенням на договірних умовах. ВПО зобов’язана своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги згідно з договором. ВПО, яка за договором користування не виконує обов’язки, передбачені законодавством і договором користування, несе відповідальність, передбачену законом.

Форму договору ви можете знайти тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-04#Text. Цей договір ви можете доповнювати або розширювати. Це, наприклад, актуально, якщо ви плануєте обладнати тимчасові приміщення якимись речами за рахунок коштів громади (у т.ч. за рахунок допомоги, отриманої громадою від різних донорів).

 

Важливо! ВПО, яким надане житлове приміщення з фонду, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднайм або вселяти до нього інших осіб, не зазначених у договорі користування.

 

ВПО, в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву уповноваженому органу про продовження строку надання житлового приміщення з фонду. Уповноважений орган зобов’язаний розглянути зазначену заяву не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування та письмово повідомити заявнику про прийняте рішення.

У разі, коли ВПО не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору користування.

Підстави для прийняття рішення про дострокове припинення надання житлового приміщення з фонду:

 • отримання в користування ВПО або придбання нею іншого житла (житлового приміщення);
 • скасування дії довідки про взяття на облік ВПО;
 • подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання ВПО  житлового приміщення з фонду;
 • систематичне порушення ВПО  та/або членами її сім’ї правил користування житловим приміщенням з фонду;
 • приведення ВПО та/або членами її сім’ї житлового приміщення з фонду в непридатний для використання стан;
 • порушення умов договору користування після застосування до ВПО заходу впливу, передбаченого пунктом 38 Порядку;
 • непроживання ВПО в житловому приміщенні безперервно більше половини строку, на який укладено договір користування;
 • зміна обставин непереборної сили, які унеможливлюють повернення громадянином до місця свого постійного проживання;
 • інші підстави, встановлені законом.

 

Важливо! Примусове виселення ВПО та членів її сім’ї із житлових приміщень фонду здійснюється лише на підставі рішення суду.


Роз’яснення надано в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

24.06.2022 - 15:38 | Переглядів: 4286
Облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують житла для тимчасового проживання - роз’яснення для громад

Теги:

соціальні послуги війна війна соціальні послуги

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

12 серпня 2022

Фінансування соціальних послуг для ВПО ‒ роз’яснення для громад

Фінансування соціальних послуг для ВПО ‒...

Експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» підготували роз’яснення для органів місцевого самоврядування щодо Порядку...

12 серпня 2022

Організація трудових відносин в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану – нові методичні рекомендації

Організація трудових відносин в органах...

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України №2352 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо...

12 серпня 2022

16 серпня - вебінар "Шкода громаді від війни – що потрібно пам'ятати при відбудові?"

16 серпня - вебінар "Шкода громаді від війни –...

Війна завдала шкоди сотням громад по всій Україні. Житлові будинки, школи, лікарні – усе потребує якнайшвидшої...

12 серпня 2022

«Ми точно переможемо в цій битві». Як Білоцерківська громада стала прихистком для тисяч переселенців – інтерв’ю з головою громади

«Ми точно переможемо в цій битві». Як...

Перші переселенці почали прибувати до Білоцерківської громади, ща на Полтавщині, на початку березня — фактично, через...