Преміювання старост та надання їм матеріальної допомоги: правові, організаційні та інші аспекти (частина друга)

Автор: Олександр Врублевський, експерт-консультант проекту DESPRO з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

У цій публікації, як і обіцяв, поговоримо про зміст кожної структурної частини Положення про преміювання посадових осіб органу місцевого самоврядування, у тому числі – старост.

Положення про преміювання може мати, наприклад, таку структуру та складатися з таких розділів:

 1. мета та сфера застосування;
 2. використані нормативно-правові акти;
 3. визначення основних термінів;
 4. умовні скорочення;
 5. основні положення щодо оплати праці;
 6. порядок здійснення преміювання;
 7. порядок встановлення надбавок і доплат;
 8. порядок надання матеріальної допомоги;
 9. контроль за дотриманням процедур та відповідальність;
 10. прикінцеві положення та додатки;

Кожна зі структурних частин Положення про преміювання повинна містити інформацію, обсяг та формулювання якої має сприяти правозастосовувачу тотожно розуміти зміст кожного розділу згідно із його назвою та ідеологією розробника документа в цілому.

Читати також: Преміювання старост та надання їм матеріальної допомоги: правові, організаційні та інші аспекти (частина перша)

1. Мета та сфера застосування

У цьому розділі зазначається, з якою метою було створено Положення про преміювання (зазвичай, метою виступає встановлення єдиних вимог і порядку здійснення преміювання, а також надання матеріальної допомоги).

Що стосується сфери застосування, то тут вказується найменування органів місцевого самоврядування, на працівників яких й поширюється дія Положення про преміювання.

 

2. Використані нормативно-правові акти

Вважаю, що цей розділ не повинен викликати складнощів під час його підготовки. Як правило, тут перераховуються законодавчі та інші нормативно-правові акти в хронологічному порядку, враховуючи ступінь юридичної сили самих актів. Це означає, що спочатку зазначаються кодекси та закони, потім акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, акти міністерств та інших органів державної виконавчої влади. За наявності можуть вказуватися й чинні локальні акти органів місцевого самоврядування, якщо їх приписи було використано під час підготовки текстової частини Положення про преміювання.

 

3. Визначення основних термінів

Тут варто наводити основні поняття та терміни, які вживаються в Положенні про преміювання. Для зручності сприйняття, доцільно подавати їх в алфавітному порядку. Якщо певні поняття та терміни вже визначенні відповідними нормативно-правовими актами, то їх варто наводити саме у такому формулюванні без будь-яких змін та доповнень. Якщо одні і ті ж самі поняття чи терміни мають дещо різне визначення, що зафіксовані у декількох нормативно-правових актах, їх бажано наводити в редакції нормативно-правового акту, що має вищу юридичну силу. Наприклад, якщо один і той самий термін з відмінними визначеннями присутній і в Кодексі законів про працю України (КЗпП), і в постанові Кабінету Міністрів України, то у розділі «Визначення основних термінів» необхідно вказувати формулювання терміну, що присутнє в КЗпП.

Для уникнення плутанини при вживанні понять «працівники», «посадові особи», «службовці» та «робітники», усім їм бажано дати визначення, беручи до уваги, що «працівники» є родовим поняттям, і своїм змістом охоплює усі перелічені поняття.

 

4. Умовні скорочення

Під умовними скороченнями необхідно розуміти абревіатури та словосполучення, якими позначають окремі поняття та терміни з метою уникнення повторень одних і тих самих визначень. Словосполучення «органи місцевого самоврядування» у всіх відмінках варто позначати абревіатурою «ОМС», а словом «комісія», наприклад, можна буде позначити комісію з преміюванню посадових осіб і працівників … … ради та її виконавчих органів.

 

5. Основні положення щодо оплати праці

Цей, як і три наступні розділи, за змістом є досить актуальними складовими частинами Положення про преміювання, оскільки їх приписи мають чітко та прозоро визначати, хто та у який спосіб має сприяти справедливому визначенню розміру оплати праці і здійснювати саму оплату.

Часто у розділі щодо положень з оплати праці визначаються:

 • структура заробітної плати та виплати, які належать до кожного її елементу (основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат);
 • ким та на підставі яких документів нараховується основна заробітна плата;
 • ким, кому і за що встановлюється додаткова заробітна плата;
 • кому та на підставі якого розпорядчого акту має здійснюватися нарахування додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
 • дні та умови здійснення виплат заробітної плати
 • порядок надання працівникам розрахункового листка, який містить відомості про усі здійснені нарахування, виплати, а також розміри зроблених відрахувань;
 • джерела оплати праці.

 

6. Порядок здійснення преміювання

Готуючи формулювання приписів для цього розділу, варто зробити все можливе, щоб суб’єктивні чинники в процесі використання процедури якості були максимально знівельованими. Для цього, на мій погляд, потрібно зробити декілька речей, а саме:

 • по-перше, необхідно створити колегіальний дорадчий орган, наприклад, комісію з преміювання;
 • по-друге, кількісний та персональний склад такої комісії мають бути визначені виключно рішенням на пленарному засіданні ради;
 • по-третє, формування персонального складу комісії з преміювання доцільно проводити на паритетних засадах, тобто таким чином, щоб це не були кандидатури запропоновані однією людиною та щоб вони усі не були підлеглими такої людини. Приміром, можна визначити, що комісія з преміювання складатиметься з непарної кількості членів, при цьому голова ОТГ, депутати ради та старости вносять на затвердження радою одну третину кандидатур;
 • по-четверте, щоб комісія з преміювання була реально незалежним колегіального органом, який прозоро та об’єктивно визначатиме розмір преміювання посадовим особам, службовцям та робітникам відповідної ради та її виконавчих органів, таку комісію не має очолювати ні голова ОТГ, ні будь-хто з числа його підлеглих.
 • по-п’яте, діяльність комісії з преміювання має бути чітко регламентованою та унормовувати ситуацію, коли з рішенням (протоколом) комісії щодо розміру преміювання конкретного працівника чи працівників, наприклад, не погоджується голова ОТГ.

Поруч з цим, у розглядуваному розділі неодмінно мають бути прописані усі види премій, які мають та/чи можуть виплачуватися, їх мінімальні та максимальні розміри, а також обставини, що обов’язково мають враховуватись при визначенні розміру премій.

Враховуючи особливості діяльності старост (працюють не в одному місці, не під одним дахом і не завжди в полі зору місцевого чиновника), необхідно прописати, яким чином мають преміюватися старости. Це варто зробити для того, щоб старости як обрані посадовці були максимально фінансово незалежними від іншого обраного посадовця – голови ОТГ. Якщо цього не зробити, то у голови ОТГ може виникати спокуса показати принциповим та патріотично налаштованим старостам – хто в громаді головний.

 

7. Порядок встановлення надбавок і доплат

Для підготовки цього розділу Положення про преміювання варто використати такі нормативно-правові акти:

 • постанову КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. №268, з останніми змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 27.09.2017 р. №730 (пункт 3);
 • постанову КМУ «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів» від 20.12.1993 № 1049, з останніми змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 28.03.2012 р. №256;
 • наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», з останніми змінами, внесеними згідно із наказом від 24.03.2017 р. №466.

У цьому розділі має бути унормовано й порядок визначення розмірів надбавок та доплат, також наслідки для працівників щодо надбавок та доплат у разі несвоєчасного виконання службових завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни.

 

8. Порядок надання матеріальної допомоги

У цьому розділі визначаються розміри та порядок надання матеріальної допомоги посадовим особам, службовцям та робітникам органів місцевого самоврядування. Посилання на відповідні нормативно-правові акти тут робити не потрібно, оскільки весь їх перелік має бути наведено у розділі 2 «Використані нормативно-правові акти».

 

9. Контроль за дотриманням процедур та відповідальність

Цей розділ має визначити відповідального суб’єкта по здійсненню контроля за процедурою якості. За необхідності, тут можуть вказуватися найменування внутрішніх нормативних актів відповідної ради чи її виконавчого комітету.

Додатково може зазначатися виконавчий орган ради, на який покладається здійснення обліку та контролю за використанням коштів на оплату праці, преміювання та надання матеріальної допомоги.

 

10. Прикінцеві положення та додатки

Тут можуть зазначатися нормативно-правові акти ради та її виконавчого комітету, які втратили свою чинність.

Що стосується додатків, то у цьому розділі доцільно передбачити форми необхідних документів, які відображатимуть результати проходження процедури якості, наприклад:

 • «Протокол узгодження» (Додаток 1).
 • «Протокол обліку ознайомлення з процедурою якості» (Додаток 2).
 • «Протокол реєстрації наявності» (Додаток 3).
 • «Лист реєстрації змін» (Додаток 4).

Щодо персонального складу комісії з преміювання, то його може бути затверджено як один із додатків Положення про преміювання або окремим рішенням відповідної ради.

Положення про преміювання може містити вступ, в якому описується вагомість врегульовуваних суспільних відносин та практичне значення схвалюваного правового документу.

 

Підводячи підсумок, зазначу, що питання використання процедури якості при оплаті праці, преміюванні та наданні матеріальної допомоги працівникам органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів є відносно новим і, на мою думку, для подальшого застосування потребує часу для переосмислення головами ОТГ та депутатами відповідних рад існуючих форм стимулювання результатів діяльності.

 

P.S. Додаткові запитання автору публікації можна поставити на Форумі старост forum.decentralization.gov.ua

Більше про діяльність старост в ОТГ читайте у спеціальному розділі нашого сайту: decentralization.gov.ua/starosta 

Теги:

староста староста аналітика стаття Олександр Врублевський

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

10 серпня 2022

Цивільна мобілізація на рівні громад допоможе подолати проблеми, спричинені війною, - В’ячеслав Негода

Цивільна мобілізація на рівні громад допоможе...

  Війна вимагає від органів місцевого самоврядування швидких та ефективних рішень для подолання проблем,...

10 серпня 2022

Збитки Гостомеля складають 9,5 млрд грн: що треба для швидкої відбудови громади та залучення інвестицій

Збитки Гостомеля складають 9,5 млрд грн: що...

  Сума, завданих росіянами збитків у місті, що захищало українську «Мрію», складає 9,5 млрд грн, згідно з...

10 серпня 2022

Як відновити місцеве самоврядування від наслідків війни - колонка експертів

Як відновити місцеве самоврядування від...

Автор: Маркіян Дацишин, національний консультант Ради Європи, у співавторстві із Соріном Іоніце міжнародним...

10 серпня 2022

Недобоївська громада: дружня громада і край смачних врожаїв

Недобоївська громада: дружня громада і край...

У Недобоївській громаді Чернівецької області ледь не кожен сезон - врожайний. Влітку збирають абрикоси, черешні,...