Як і навіщо створювати сільськогосподарський кооператив на території старостинського округу

Як і навіщо створювати сільськогосподарський кооператив на території старостинського округу

Автор: Олександр Врублевський, експерт-консультант проекту DESPRO

з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

 

Навіщо старостам кооперація

Сільськогосподарська кооперація є ефективним механізмом забезпечення конкурентоспроможності малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників. Також вона може впливати на розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів, що входять до складу старостинського округу.

Сільськогосподарська кооперація як система сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів сприяє:

 • підвищенню рівня самозайнятості населення;
 • спільному використанню виробничої інфраструктури (елеваторів, складських приміщень), транспортних засобів, спеціальної техніки та обладнання, що знижує собівартість продукції та супутніх витрат;
 • впровадженню нових технологій, модернізації основних фондів та раціональному використанню наявних ресурсів.
 • збільшенню обсягів виробництва та рівня рентабельності.

Враховуючи позитивні сторони сільськогосподарської кооперації як суспільного явища, староста має бути зацікавленим як в успішному функціонуванні наявних кооперативів, так і в створенні нових. Якщо на території старостинського округу кооперативів немає, то староста, використовуючи надані йому законом повноваження, може сприяти їх створенню.

Для того, щоб можна було сприяти створенню сільськогосподарських кооперативів, староста сам повинен мати чітке уявлення про їх зміст, сутність та інші дотичні питання. Перш ніж вести мову, у який спосіб староста може це робити, давайте розглянемо питання, що стосуються поняття сільськогосподарського кооперативу, його видів, сутності кожного з них, а також правової регламентації їх створення та внутрішньогосподарської діяльності.

 

Що таке сільськогосподарський кооператив

Основним нормативно-правовим актом, який визначає правові, організаційні, економічні та фінансові особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів є Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 469/97-ВР від 17.07.1997 р. в редакції Закону № 5495-VI від 20.11.2012 р.

Сільськогосподарський кооператив є юридичною особою, що була утворена виробниками сільськогосподарської продукції (фізичними та/чи юридичними особами), які добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Виробниками сільськогосподарської продукції вважаються

 • юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи
 • фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства), які займаються с/г діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)
 • фізичні особи, які мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі с/г призначення чи с/г тварин

 

Якими бувають кооперативи

Cільськогосподарські (далі – с/г) кооперативи можуть бути двох видів:

 1. Виробничі - утворюються шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку.

С/г виробничі кооперативи провадять господарську діяльність, основною метою якої є отримання прибутку, та реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно на договірних засадах з покупцем, і є суб’єктами підприємницької діяльності.

Членами с/г виробничого кооперативу можуть бути фізичні особи, які виявили бажання об’єднатися для спільної виробничої діяльності на засадах обов’язкової трудової участі та внесли вступний внесок і пай у розмірах, визначених статутом кооперативу.

 1. Обслуговуючі - утворюються шляхом об’єднання фізичних та/чи юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/чи збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними с/г діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.

Обслуговуючі кооперативи, залежно від виду діяльності поділяються на:

 • переробні, до яких належать кооперативи, що здійснюють переробку с/г сировини, яка виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо);
 • заготівельно-збутові, які здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги;
 • постачальницькі, до яких належать кооперативи, що були утворені з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва с/г продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу;
 • багатофункціональні, які поєднують декілька видів діяльності;
 • інші, тобто усі ті кооперативи, які за своїми функціями не є переробними, заготівельно-збутовими та постачальницькими чи такими, що поєднують декілька видів діяльності в контексті перерахованих тут функцій кооперативів

Варто знати!

- виробничі кооперативи, ціллю яких є отримання прибутку вважаються суб’єктами підприємницької діяльності

- обслуговуючі кооперативи, які не мають на меті одержання прибутку, є неприбутковими організаціями.

Іншими словами, с/г кооперативи можуть бути «комерційними» та «некомерційними».

Особливістю обслуговуючих с/г кооперативів як некомерційних організацій є те, що:

 • до обслуговуючого кооперативу не переходить право власності на с/г продукцію, що була вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами (власниками с/г, яка заготовляється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є виключно його члени);
 • обслуговуючий кооператив може мати власне майно, що відокремлене від майна своїх членів;
 • обслуговуючий кооператив надає послуги тільки своїм членам;
 • члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;
 • послуги надаються з метою зменшення витрат та/чи збільшення доходів членів кооперативу;
 • одержані надходження від збуту (продажу) с/г продукції за дорученням членів обслуговуючого кооперативу, не є його доходами.

 

Як створити кооператив

Усі дії, спрямовані на створення с/г кооперативу можна умовно поділити на вісім етапів. Розглянемо кожен з них більш детально.

Звертаємо увагу:

процедура створення с/г кооперативу не регулюється Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» № 469/97-ВР. Вимоги щодо його створення унормовано більш загальним законодавчим актом, Законом України «Про кооперацію» №1087-IV від 10.07.2003 р., з останніми змінами, внесеними Законом №1206-VIІ від 15.04.2014 р.

Перший етап - створення ініціативної групи

Для того, щоб розпочати процедуру створення кооперативу як юридичної особи, необхідно  сформувати ініціативну групу. Для цього необхідно об’єднати достатню кількість с/г виробників, які не лише поділяють ідею створення кооперативу, але й погоджуються взяти на себе весь тягар організаційної роботи зі створення кооперативу. Зазвичай, така згода скріплюється підписом у протоколі про наміри.

Необхідно памятати:

 • кооператив створюються його засновниками на добровільних засадах;
 • засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
 • чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Другий етап - розробка концепції діяльності кооперативу

Одним із завдань, що покладатиметься на створену ініціативну групу, є розробка документу, який визначатиме напрями та зміст майбутньої діяльності кооперативу. Звісно, на його визрівання, обмірковування та підготовку буде потрачено не один день, однак на цьому етапі необхідно взяти до уваги низку факторів, зокрема:

 • ринкові умови, в яких доведеться працювати;
 • мету, завдання кооперативу, потреби його майбутніх членів та можливі способи їх задоволення;
 • джерела формування матеріальних та фінансових ресурсів (наявні та додатково залучені);
 • інші, залежно від виду та спрямованості створюваного кооперативу.

У разі, якщо їх погоджено між усіма засновниками, можна розпочинати підготовку концепції діяльності кооперативу, яка в недалекому майбутньому полегшить розробку установчого документу кооперативу – Статуту.

Третій етап - визначення найменування та юридичної адреси кооперативу

Зважаючи, що резервування обраного засновниками найменування кооперативу як юридичної особи чинним законодавством не передбачається, найменування майбутнього кооперативу, яке не дублювало б вже існуюче, можна визначити, використовуючи вільний доступ до ЄДРПОУ через мережу Інтернет – з сайту державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» (www.irc.gov.ua). Будь-який користувач Інтернету без реєстрації на сайті може виконати безкоштовний пошук юридичних осіб за двома критеріями:

 • ідентифікаційним кодом;
 • найменуванням або його частиною.

Здійснюючи пошук за критерієм «найменування», можна буде переконатися в наявності чи відсутності в ЄДРПОУ того найменування, яке передбачається присвоїти створюваному кооперативу.

Увага!

Юридичною адресою створюваного кооперативу може бути:

 • фактична адреса місцезнаходження орендованого для потреб кооперативу приміщення, що зазначене у відповідному договорі оренди

або

 • зареєстроване місце проживання одного із засновників кооперативу, що вказане в його паспорті.

Четвертий етап - підготовка статуту кооперативу

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.

Він повинен містити такі відомості:

 • найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 • мету створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 • склад його засновників;
 • умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
 • права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 • порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 • порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
 • форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 • порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 • порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 • порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 • порядок обліку і звітності у кооперативі;
 • порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;
 • порядок скликання загальних зборів;
 • умови і порядок повернення паю.

Статут може містити інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

Для підготовки статуту кооперативу можна скористатися примірними статутами, затвердженими наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, наприклад:

Пятий етап - проведення установчих зборів

До порядку денного установчих зборів, здебільшого включаються такі питання:

 • про створення кооперативу та затвердження його статуту;
 • проведення виборів голови кооперативу;
 • призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу.

Рішення установчих зборів оформляються протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: 

 • для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює);

 • для юридичної особи - прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження.

Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.

Шостий етап - підготовка пакету документів та подання його для державної реєстрації

Для того, щоб сформувати пакет необхідних документів, потрібно керуватися їх переліком, визначеним частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 р., (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 р., з останніми змінами, внесеними Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 р.; далі – Закон №755-IV).

Із переліку, необхідно відібрати лише ті документи, які стосуються державної реєстрації юридичної особи у вигляді кооперативу. З огляду на це, такими документами є:

 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи

(див.: Наказ Мін’юсту «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 р. № 3268/5 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мін’юсту № 1924/5 від 15.06.2017 р.);

 • заява (форма 1-РН) про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (у разі реєстрації с/г обслуговуючого кооперативу);

(див.: Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» №440 від 13.07.2016 р., (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017 р.);

 • примірник оригіналу рішення засновників або його нотаріально засвідчена копія;
 • установчий документ юридичної особи – Статут кооперативу;
 • документ про сплату адміністративного збору (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Вказані документи для державної реєстрації подаються особисто одним із засновників кооперативу, якого на це було уповноважено зборами. Подаючи документи, така особа повинна обов’язково при собі мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Суб’єктом державної реєстрації може бути:

 • виконавчий орган ради ОТГ, який набув повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців згідно із  Законом №755-IV у разі прийняття відповідною радою такого рішення;
 • державний реєстратор;
 • нотаріус.

Сьомий етап - виготовлення печатки та відкриття банківського рахунку

Для відкриття кооперативом банківського рахунку необхідно підготувати та подати в обраний банк:

Що стосується печатки, то вона виготовляється у тому випадку, якщо її наявність у кооператива передбачена його Статутом. Для виготовлення круглої печатки потрібно звернутися до відповідного суб’єкта підприємницької діяльності, надати особисто чи електронними каналами копію виписки про державну реєстрацію кооперативу та погодити дизайн печатки.

Звертаємо увагу!

З 21 лютого 2011 р. виготовлення круглих печаток юридичних осіб, незалежно від форм власності проводиться без оформлення дозволів МВС України!

У зв’язку з цим вся відповідальність за виготовлення і використання круглих печаток (у т.ч. і кримінальна) тепер покладається на того керівника, який використовуватиме печатку у своїй діяльності.

Восьмий етап - розроблення та затвердження Правил внутрішньогосподарської діяльності

Це стосується виключно с/г обслуговуючих кооперативів. Зазначимо, що Правила внутрішньогосподарської діяльності с/г обслуговуючого кооперативу є нормативним документом кооперативу, який встановлює механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності та повинні містити такі відомості:

 • порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;
 • вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності;
 • механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;
 • вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.

Правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства.

Для підготовки правил можна використовувати Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, затверджені наказом Мінагрополітики України від 30.10.2013 р. № 643.

Правила внутрішньогосподарської діяльності затверджуються загальними зборами членів кооперативу та є обов’язковими для всіх його членів.

 

Що у підсумку

Староста, будучи особою громадянської довіри, отриманої від переважної більшості мешканців старостинського округу, може сприяти створенню с/г кооперативів на його території у такий спосіб:

 • ініціювання створення кооперативу шляхом поширення ідеї зпоміж жителів, які є виробниками с/г продукції;
 • надання консультацій та роз’яснень положень чинного законодавства, що стосуються створення с/г кооперативів під час особистого прийому громадян, а також шляхом надсилання відповідей за результатами розгляду письмових звернень громадян із заявами в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.1996 р., з останніми змінами, внесеними Законом № 1404-VIII від 02.06.2016 р.
 • шляхом надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам, які мають наміри створити с/г кооператив. Це може мати місце у тому випадку, якщо старосту відповідним розпорядчим актом було уповноважено на надання безоплатної первинної правової допомоги.

Про надання старостою безоплатної первинної правової допомоги можна дізнатися ТУТ

 

P.S. Якщо після ознайомлення із цією публікацією виникли запитання, їх можна розмістити на Форумі старост http://forum.decentralization.gov.ua/ та отримати необхідні відповіді.

Теги:

староста староста аналітика Олександр Врублевський

Джерело:

Поділитися новиною: