22 вересня 2023
Logo slogan

Як планувати видатки на придбання бензину для шкільних автобусів, що використовуються для підвозу військових – роз’яснення експертів

Експерти консультативної робочої групи з питань місцевих бюджетів в умовах воєнного стану, створеної за ініціативи Мінрегіону, надали відповідь на запитання читачів порталу «Децентралізація»: «Шкільні автобуси здійснювали підвіз та перевезення військових резервістів та членів територіальної оборони. Кошти на придбання дизпалива та бензину використовувалися за кодом програмної класифікації 1141 «Забезпечення діяльності у інших закладів у сфері освіти». Також рішенням виконавчого комітету було прийнято рішення про залучення шкільних автобусів для перевезення військових, та було зазначено, що видатки здійснювати за рахунок коштів громади. Чи правильне застосування КПКВКМБ? Якщо ж ні, то за яким КПКВКМБ потрібно планувати видатки на придбання бензину для шкільних автобусів, які здійснюють підвіз військових?»


За словами експертів, для правильного визначення кодів програмної класифікації  органам місцевого самоврядування ТГ (розпорядникам бюджетних коштів) слід володіти положеннями нормативно-правових актів, у т. ч. прийнятих під час воєнного стану, зокрема в частині підстав та/або прав щодо:

 • підвезення /перевезення транспортом (шкільним автобусом)  закладу освіти  військових резервістів та представників  (членів та військових) територіальної оборони ;
 • оформлення факту залучення транспорту (шкільного автобусу) для перевезення військових резервістів та представників територіальної оборони.
 • придбання дизпалива та бензину за рахунок місцевого бюджету тощо.

 

Щодо законодавства в частині права ОМС ТГ (закладом освіти) перевозити транспортом (шкільним автобусом) військових резервістів та представників (членів та військових) територіальної оборони

Постанова Кабміну від 11.03.2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» встановлює наступне:

 • органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації продовжують здійснювати бюджетні повноваження, а у разі утворення військових адміністрацій такі повноваження здійснюють військові адміністрації, відповідно до статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;
 • виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації:
 • можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності відповідно до пункту 222 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення ˮ Бюджетного кодексу України;
 • затверджують місцеві (цільові) програми (вносять до них зміни) з дотриманням вимог статті 91 Бюджетного кодексу України;

Тобто, бюджетний процес у період воєнного стану слід організовувати з урахуванням, у т. ч. положень статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». У даному випадку мова йде про правомірність використання шкільного автобусу для інших цілей, а також, яким чином трактувати  цей факт у господарській діяльності закладу освіти і відповідно у подальшому відображати у бухгалтерському обліку та звітності : як залучення, передачу транспорту або інше.

Відповідними положеннями ст.15 вищезазначеного Закону встановлено повноваження військових адміністрацій, у т .ч.  в частині можливості використання транспорту, що перебуває у комунальній власності,  управління закладами освіти, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; а саме:

 • управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню (п.10)
 • здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі і шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад один рік) (п.12);
 • управління закладами освіти, установами освіти, закладами охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання; організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення (п.15).

Стаття 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану ˮ, зокрема, також передбачає запровадження і здійснення відповідних  заходів з боку військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а саме:

 • використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю (п.3);
 • примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка (п.4);

Більш детально про можливість залучення (тимчасового використання) транспорту органів місцевого самоврядування (ОМС) для потреб  ЗСУ та інших  військових формувань встановлено у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XI.I

Стаття 6 цього Закону визначає задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань, зокрема з боку ОМС, як «Військово-транспортний обов’язок». Далі наведено окремі витяги із положень цієї статті, а саме:

 1. Військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян - власників транспортних засобів.
 2. Порядок виконання військово-транспортного обов’язку визначається Кабінетом Міністрів України.
 3. Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Також у відповідних статтях цього Закону встановлено обов’язки, зокрема установ (відповідно до запитання) в частині надання транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, а саме:

 • утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об’єкти інфраструктури, що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту або призначені для спільного з ними використання у воєнний час;
 • надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту згідно з мобілізаційними планами з наступним відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому законом.

Отже,

 • надання транспорту (шкільного автобусу) закладу освіти для підвезення /перевезення військових резервістів та представників  (членів та військових) територіальної оборони шляхом його залучення;
 • утримання транспорту (шкільного автобусу ) у належному стані за рахунок коштів місцевого бюджету

є правомірними діями ОМС, які потребують їх оформлення у законний спосіб.

 

Щодо оформлення факту залучення транспорту (шкільного автобусу) для перевезення військових резервістів та представників територіальної оборони

Відповідно до ч.2 ст.6 Закону № 3543, затверджено Положення про військово-транспортний обов’язок (постанова КМУ від 28.12.2000 № 1921 (із змінами)) – далі – Положення № 1921).

П.3 Положення № 1921 передбачено наступне: під час мобілізації задоволення потреб військових формувань здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після оголошення демобілізації.

П.27, 28 Положення № 1921 визначено, що залучення транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за встановленою формою (тобто, аналогічно Закону № 3543).

З іншими положеннями цієї постанови слід обов’язково ознайомитися, оскільки вони також включають вимоги до підготовчих заходів, які слід провести ОМС ТГ для забезпечення  військово-транспортного обов’язку.

Залучення транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за встановленою формою (акт)

Акт приймання-передачі складається у трьох примірниках і підписується керівником підприємства, установи та організації або його уповноваженим представником, військовим комісаром або його уповноваженим представником та командиром (начальником) військової частини (підрозділу), установи та організації військового формування або його уповноваженим представником, якому передається транспортний засіб або техніка, і скріплюється печатками.

В акті приймання-передачі транспортних засобів і техніки зазначається залишкова (балансова) вартість транспортного засобу або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року).

 

Щодо вимог бюджетного законодавства в частині застосування кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

З метою чіткого розмежування видатків та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету Міністерством фінансів України наказом від 20.09.2017  № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (далі – Наказ) затверджено Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету.

Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів конкретизують напрями використання коштів відповідно до функцій, з виконанням яких пов’язані видатки бюджету.

Для відображення видатків на реалізацію відповідних програм і заходів, передбачених статтею 91 БКУ,  слід застосовувати наступні коди :

 • КПК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (якщо здійснювалися послуги з перевезення і придбання пального на заходи з тероборони (наприклад, це може бути перевезення членів добровольчого формування, ЗСУ  до місця навчання і у зворотному напрямку)
 • 8220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” (у разі перевезення мобілізованих осіб, військових ЗСУ, інших військових формувань і придбання пального для транспорту).

При визначенні конкретних кодів програмної класифікації слід спиратися на законодавство у відповідній сфері (частково наведено їх положення у попередніх роз’ясненнях); заходи, які планувалися і здійснювалися ТГ (зокрема ОМС) відповідно до повноважень з урахуванням, прийнятих місцевих програм тощо, джерел ТГ для їх забезпечення.

На практиці виконавчому комітету необхідно затвердити місцеву програму підвищення обороноздатності та підтримки військових формувань, у якій передбачити заходи, що будуть реалізовані за рахунок коштів місцевого бюджету, або додати заходи у вже існуючу програму із відповідним спрямуванням. 

Виконавцем бюджетної програми та заходів відповідної місцевої програми у цьому випадку, відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, буде відповідний виконавчий орган сільської/селищної/міської ради, до повноважень якого віднесено організацію мобілізаційної роботи, цивільного захисту та територіальної оборони

 

Щодо оформлення змін до операцій з бюджетного процесу за минулий період

Важливо! Якщо в умовах воєнного стану було прийняте рішення місцевої ради (військової адміністрації), яке потребує змін, зокрема, з причини неправильного визначення КПК тощо,  бюджетне законодавство передбачає можливість проведення змін до операцій з бюджетного процесу за минулий період, що підтверджується відповідними положеннями наказів  Мінфіну і ДКС, зокрема:

Наказ Мінфіну від 23.08.2012 № 938 у частині внесення змін до інформації про розпорядника: Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів (п.4.21)

Наказ ДКС від 17.11.2014 року № 318 (з змінами) «Про затвердження Порядку організації роботи, функцій та завдань структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення обліку та складання звітності»: Органи Казначейства мають право відображати у бухгалтерському обліку операції після дати звітності (балансу), що належать до звітного періоду, але з певних причин не були відображені в бухгалтерському обліку на дату звітності (балансу) (пункт 36 Порядку N 318).

Такі проведення здійснюються після закінчення звітного періоду між датою звітності (балансу) та датою її затвердження (підписання) з метою складання достовірної звітності про виконання бюджетів. У бухгалтерському обліку органів Казначейства операції після дати звітності (балансу) відображаються датою проведення, а у звітності про виконання бюджетів відображаються в попередньому звітному періоді.

Операції після дати звітності (балансу), які здійснюються протягом бюджетного періоду за звітний місяць (квартал), в бухгалтерському обліку відображаються органом Казначейства поточною датою (датою фактичного здійснення проведення, тобто поточним операційним днем) та включаються у звітність про виконання бюджетів - за звітний період (місяць, квартал) (пункт 37 Порядку N 318).

 

Щодо придбання пального для потреб ЗСУ чи підрозділів тероборони, військових формувань, ЗСУ

З метою забезпечення добровольчих формувань та підрозділів ЗСУ матеріально технічними засобами доцільно використати можливість безоплатної передачі комунального майна (пального), зокрема, військовим формуванням, згідно з Законом України від 17 травня 2012 року № 4765 «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

З ініціативою про безоплатну передачу комунального майна (ПММ) до відповідної місцевої ради для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану звертається військове командування (командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил за територіальним принципом).

Передача об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад відбувається за рішенням сільських, селищних, міських рад.

У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, або секретарем, з наступним його затвердженням відповідною радою згідно із законом.

Передача комунального майна у державну власність оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, або секретарем та уповноваженою особою військової частини Сил територіальної оборони та скріплюється печатками місцевої ради і військової частини Сил територіальної оборони.  Акт приймання-передачі із підписується зазначеними особами у порядку, встановленому законом.

В акті приймання-передачі зазначаються:

 • назва місцевої ради (виконавчого комітету) та військової частини або іншого військового формування);
 • повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплено майно;
 • відомості про документ, що встановлює право власності на майно (за наявності);
 • опис майна, достатній для його ідентифікації

До акту приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

 

Висновки:

Таким чином, якщо рішенням виконавчого комітету було передбачено: перевезення військових резервістів та представників територіальної оборони шляхом залучення шкільного автобусу відділу/закладу освіти; здійснення видатків на пальне за галуззю «Освіта», варто внести зміни до місцевого бюджету  з урахуванням ст.91 БКУ та відповідно до Постанови КМУ від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», положення якої передбачають, що:

 • внесення змін до місцевого бюджету приймається виконавчими комітетами відповідних місцевих рад, місцевими державними адміністраціями, військово-цивільними адміністраціями або військовими адміністраціями за поданням місцевих фінансових органів без ухвалення відповідного рішення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою;
 • перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється без погодження відповідною комісією місцевої ради.

У конкретному випадку (відповідно до запитання) слід зменшити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів у галузі «Освіта» і додатково затвердити бюджетні призначення «новому» головному розпоряднику бюджетних коштів/відповідальному виконавцю програми, до функцій якого віднесено повноваження з мобілізаційної роботи та/або територіальної оборони.

Коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793), які можуть застосовуватися у залежності від конкретної ситуації, можуть бути наступними:

 • 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», якщо здійснювалися послуги з перевезення і придбання пального на заходи з тероборони ( наприклад перевезення членів добровольчого формування до місця навчання і у зворотному напрямку);
 • 8220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” -  у разі перевезення мобілізованих осіб, військових ЗСУ, інших військових формувань  і придбання пального для транспорту.

Також слід обов’язково скласти і затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за відповідною бюджетною програмою - документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету (далі - бюджетна програма) відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет ( з урахуванням змін), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

Про прийняті рішення та їх відображення у відповідних документах учасників бюджетного процесу, слід повідомити орган Державної казначейської служби з метою відображення змін бюджетних показників та відповідної інформації по відповідних учасниках бюджетного процесу та їх звітності (фінансової, бюджетної) тощо.

Зазначений крок слід здійснити згідно з процедурою та з метою приведення діяльності учасників бюджетного процесу у відповідність до вимог бюджетного законодавства (зокрема, наказу Мінфіну  від 23.08.2012 № 938  і наказу ДКС від 17.11.2014  № 318) з точки зору правильності оформлення змін до місцевого бюджету, дотримання цільового спрямування і використання бюджетних коштів, достовірності фінансової та бюджетної звітності.

На суму бюджетних асигнувань, які були використані на перевезення і придбання пального (план, зобов’язання, касові та фактичні видатки) необхідно зменшити асигнування,  зобов’язання, касові та фактичні видатки по відділу освіти/закладу освіти з передачею відповідних документів відповідальному виконавцю програми, до функцій якого віднесено повноваження з мобілізаційної роботи та/або територіальної оборони, що будуть підставою для підтвердження правомірності здійснення відповідних операцій.

Слід внести також відповідні зміни до Порядку використання шкільних автобусів (якщо такий порядок було затверджено) та надати (рішенням виконавчого комітету) відповідний дозвіл на використання автобусів для потреб не пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу.

Приклад окремих положень рішення, якими можна доповнити Порядок використання шкільних автобусів, може бути наступним:

 • Дозволити використання автомобільних транспортних засобів, що знаходяться на балансі закладів освіти (відділу освіти) __________ громади, для потреб, що виникають у зв'язку із забезпеченням згідно з ст. ст. 8, 15 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану”, та для переміщення цивільного населення, військовозобов’язаних, як в межах так і за межами, територіальної громади в умовах воєнного стану;
 • Внести відповідні зміни у до Порядку використання шкільних автобусів з урахуванням п.1.
 • Дозволити використання інших автомобільних транспортних засобів, об’єктів комунальної власності згідно ст.ст. 8, 15 ЗУ “про правовий режим воєнного стану” для потреб оборони з метою надання допомоги Силам територіальної оборони, ЗСУ, а також відповідно для переміщення та розміщення цивільних осіб.
 • Встановити, що видатки на утримання і використання комунального майна, переданих на цілі, передбачені п.1 та п.2 можуть здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету по КПК:….
 • Здійснювати залучення транспортних засобів та їх повернення відповідно до Положення про військово-транспортний обов’язок  (Постанова КМУ від 28.12.2000 № 1921 (із змінами));
 • Забезпечити придбання та передачу палива для (...) відповідно до вимог законодавства (навести перелік НПА).

Підготували:

Олена Чечуліна, експертка Програми USAID DOBRE

Інна Святна, радниця з питань муніципальних фінансів та управління Регіонального офісу «ULEAD з Європою» у Вінницькій області

Сергій Яцковський, національний експерт з питань місцевого самоврядування Швейцарсько-українського проєкту DECIDE


Консультативна робоча група продовжує працювати і надавати роз’яснення.

Громади можуть і надалі надсилати свої запити, заповнивши форму за посиланням: https://forms.gle/YiJzf5NvU1LZKtVeA

Робоча група створена у березні 2022 року на базі кластеру з питань фінансів та бюджетування секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток».

До складу консультативної групи входять фахівці Центральних органів виконавчої влади, експерти з фінансових питань програм і проектів міжнародної технічної допомоги, які надають донорську підтримку в рамках реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а саме: SKL International, USAID «ГОВЕРЛА», «U-LEAD з Європою», DECIDE, «ООН Жінки», USAID DOBRE, ОЕСР.

11.05.2022 - 11:26 | Переглядів: 6655
Як планувати видатки на придбання бензину для шкільних автобусів, що використовуються для підвозу військових – роз’яснення експертів

Теги:

бюджет війна війна місцеві бюджети війна освіта

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

22 вересня 2023

Відбудують краще, ніж було: як відновлюється Баштанська громада за підтримки Програми USAID DOBRE

Відбудують краще, ніж було: як відновлюється...

Програма USAID DOBRE нещодавно підписала меморандум про співпрацю з Миколаївською обласною військової адміністрацією....

22 вересня 2023

У Львові завершився другий етап Майстерні LED BOOST

У Львові завершився другий етап Майстерні LED...

vs;Цього разу в ньому взяли участь представники 20 громад-партнерок Програми USAID DOBRE із Миколаївської,...

22 вересня 2023

Вакансія! Керівник/керівниця проєкту

Вакансія! Керівник/керівниця проєкту

Together with Avfall Sverige, SALAR International is implementing a program design-phase in Support to reforms for...

22 вересня 2023

МОН у партнерстві з Проєктом DECIDE розпочало обговорення стратегії реформи старшої профільної школи

МОН у партнерстві з Проєктом DECIDE розпочало...

19 вересня відбулася перша стратегічна сесія «Реформа старшої профільної школи», якою Міністерство освіти і науки...