Logo

Роз’яснення щодо окремих питань затвердження на посаду, повноважень та статусу старост

Узагальнені відповіді на запитання дописувачів форуму порталу «Децентралізація»

Авторка: експертка з юридичних питань Леся Федченко 


 1. Як місцевій раді визначити територію компетенції старости?

Чинна на сьогодні редакція Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносить повноваження із затвердження старостинських округів до компетенції рад об’єднаних територіальних громад (див. ст. 1, ч. 3 ст. 26 Закону № 280), так само, як і затвердження Положення про старосту.

Водночас, це не перешкоджає новообраним радам законно та якісно організувати діяльність старост на своїх територіях. Зокрема, з метою забезпечення належного представництва в органі місцевого самоврядування старостами всіх сільських населених пунктів відповідної територіальної громади, сільські, селищні, міські ради у рішенні про затвердження старост можуть визначити населені пункти або частину території територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою.

 

 1. Чи встановлено законодавством вимоги щодо рівня освіти та досвіду роботи старост? 

Ні, не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. 

Згідно ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади, на які особи затверджуються відповідною радою, є виборними посадами.

Для виборних посад в органах місцевого самоврядування вимоги щодо рівня освіти та досвіду роботи не встановлюються, у тому числі таких вимог не містять Типові професійно-кваліфікаційні  характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 р. № 203-19.

Але, з огляду на повноваження старости, визначені статтею 54-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», бажано відбирати кандидатів за наявністю знань та досвіду, необхідних для якісного виконання відповідних повноважень.

 

 1. Чи може староста бути депутатом місцевої ради? 

Ні, не може – посада старости несумісна з депутатським мандатом.

Відповідно до ч. 2 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

Відповідно до ч. 7 ст. 51 цього ж Закону, на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

Згідно з частиною 4 статті 12 Закону, сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Таким чином, староста не може бути депутатом будь-якої ради.

 

 1. Чи може бути старостою особа, яка досягла 65-річного віку?

Ні, не може – на старосту поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. 

Згідно ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади, на які особи затверджуються відповідною радою, є виборними посадами.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

У зв’язку з тим, що на посаду старости особи не обираються, а затверджуються, на старост поширюються обмеження щодо граничного 65-річного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

 

 1. Коли та на якій підставі припиняються повноваження старост, обраних на посади на перших виборах старост?  

Відповідно до пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16.04.2020 р. № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», повноваження старост сіл, селищ територіальних громад, які увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, припиняються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною на перших місцевих виборах у 2020 році.

Саме це положення Закону № 562 є підставою для припинення повноважень старост.

 

 1. Коли та на якій підставі припиняються повноваження осіб, які виконували обовязки старост згідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»?

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», обов’язки старост покладалися на дві категорії посадових осіб:

 • сільських, селищних голів територіальних громад, що приєдналися до об’єднаної територіальної громади (абз. 4 ст. 8-3 цього Закону) - на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного скликання;
 • осіб, які здійснювали повноваження сільських, селищних голів відповідних територіальних громад до об’єднання (п. 3 розділу IV «Прикінцеві положення» цього Закону) - до обрання на перших виборах старости.

Відповідно до пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16.04.2020 р. № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», повноваження старост сіл, селищ територіальних громад, які увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, припиняються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною на перших місцевих виборах у 2020 році.

Саме це положення Закону № 562 є підставою для припинення повноважень як старост, обраних на перших виборах старост, так і осіб, які виконували обов’язки старост.

 

 

 1. Яка процедура затвердження старост?

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не визначає як такої процедури затвердження старост.

Згідно ч. 1 ст. 54-1 цього Закону, староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Відповідно до ч. 3 цієї ж статті, порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

Частиною 5 ст. 47 Закону передбачено, що постійні комісії ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Інших положень, які б стосувалися процедури затвердження старост, Закон не містить. Однак, Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою, або іншим документом, може визначатися детальна процедура (порядок) затвердження старост, у тому числі можливість проведення попередніх консультацій, обговорень кандидатур на посаду старости із жителями відповідних населених пунктів територіальної громади.

Звертаємо увагу, що норми Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо виконання обов’язків старости особою, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови приєднаної територіальної громади, не поширюється на правовідносини, що виникають після виборів 25.10.2020.

 

 1. Хто затверджує посадову інструкцію старости?

Посадова інструкція є обов’язковим кадровим документом, яким визначаються основні завдання, обов'язки, права і відповідальність працівників при виконанні роботи на відповідній посаді. Посадові інструкції розробляються на всі посади, наявні у штатному розписі. Зі змістом посадової інструкції до відповідної посади працівник має бути ознайомлений під підпис.

До посадової інструкції старости доцільно включити положення щодо повноважень старости, його відповідальності, підзвітності та підконтрольності, що визначені ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також інші положення про його функції та посадові обов’язки у відповідному органі місцевого самоврядування. 

Безпосередня розробка посадових інструкцій здійснюється особою, уповноваженою на це керівником органу місцевого самоврядування (наприклад, особою, яка відповідальна за ведення кадрової роботи) або відповідно до розподілу посадових обов’язків іншими посадовими особами (відповідними заступниками голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками відповідних структурних підрозділів тощо).

Затверджує посадові інструкції до посад працівників органу місцевого самоврядування (у тому числі – посадову інструкцію старости) керівник відповідного органу місцевого самоврядування (сільський, селищний, міський голова). При затвердженні посадових інструкцій необхідно дотримуватися вимог Інструкції з діловодства відповідного органу місцевого самоврядування. 

 

 1. Чи поширюються на старост, повноваження яких припинено в день першої сесії ради, обраної 25.10.2020 р., гарантії, передбачені ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»?

До внесення змін щодо статусу старост, внесених Законом України від 16.07.2020 р. № 805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» містила положення про  поширення на старост гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (ч. 4 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції 02.07.2020 р.).

Після внесення змін щодо статусу старост, внесених Законом України від 16.07.2020 р. № 805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить положень про поширення на старост зазначених гарантій.

Отже, положення попередньої редакції ст. 54-1 щодо поширення на старост гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» діяли на старост, які обиралися жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом (як те передбачала ст. 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції 02.07.2020 р.).

Таким чином, на старост (в тому числі осіб, які виконували обов'язки старост відповідно до ст. 8-3 та п. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад") в цілому поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», проте, рішення щодо збереження/не збереження, але не більше 6 місяців, середньої заробітної плати, яку вони одержували на виборній посаді, має прийматися індивідуально у кожному конкретному випадку. При цьому обов’язково має враховуватися можливість/неможливість працевлаштування на попередню роботу та відсутність підстав, за яких така виплата з місцевого бюджету не здійснюється (право на пенсійне забезпечення або призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону).

 

 1. Чи можуть сільські, селищні, міські ради, обрані на перших виборах 25.10.2020 р., затверджувати Положення про старост? Якою нормою Закону при цьому керуватися?

Так, можуть, керуючись нормою ч. 3 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно якої порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

 

 1. Рішення про затвердження старости приймається таємним чи відкритим голосуванням?

Частина 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених п. 4 і 16 ст. 26, п. 1, 29 і 31 ст. 43, ст. 55 та 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Перелік випадків, коли рішення ради приймається таємним голосуванням, зазначений у ч. 3 ст. 59 Закону, є вичерпним. Отже, рішення ради про затвердження старости приймається відкритим поіменним голосуванням.  

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Поділитися новиною:

Коментарі:

Profilepic
Ярослава Михнюк
04.12.2020 - 20:08
Якщо староста не хоче сладати мандат депутата районної ради , яку відповідальність він несе за таке рішення?
Default image
Олександр Івченко
19.12.2020 - 10:57
Доброго дня. Завжди цінував ваший сайт, так як працюю старостою . Вчора подав заяву, до отг користуючись порадою "9", (про 6 місяців оплати, так як, до виконання обов'язків приступати 11січня, а не вдень присяги)мені відмовили, я сослався на ваше роз'яснення, мені відповіли, "що написам на заборах" вона(юрист самоврядування не звертає уваги) . Як мені бути. Кому можна вірити.
Default image
Вікторія
23.12.2020 - 14:04
Якщо староста не хоче сладати мандат депутата районної ради , яку відповідальність він несе за таке рішення? Мене теж цікавить це питання, і якщо можна алгорітм складання повноважень депутата районної ради, старостою громади
Default image
Вікторія
23.12.2020 - 14:05
Якщо староста не хоче сладати мандат депутата районної ради , яку відповідальність він несе за таке рішення? Мене теж цікавить це питання. І якщо можна, алгоритм дій складання повноважень депутата районної ради, якщо він староста. Дякую
85fec50748a5cdce4578574b5c3df91b
Валерій
23.12.2020 - 19:28
Доброго дня! А якщо село не хоче старосту якого призначив голова ОТГ, що можна зробити, щоб призначили старосту якого хочуть жителі села?
Default image
Тетяна
26.12.2020 - 00:21
Доброго вечора! На першому пленарному засіданні першої сесії всіх в.о. старост було звільнено (без попередження). Жодної вихідної допомоги не виплачено. Виплатили звичайні розрахункові. Чи правильно це? Також хочу сказати, що нововведення до ВКУ стосовно старост, позбавили селян права вибору і права голосу щодо обрання собі представника своєї громади в ОТГ, бо незавжди призначений головою ОТГ староста задовільняє бажання громади. Вибачте, але ми повертаємося до кріпосного права.Староста ПОВИНЕН обиратися жителями певного старостинського округу! А сьогодні староста (за "новими" законами) просто сторож на селі, та ще й немає ніяких прав, навіть неможе бути членом виконкому. А голови ОТГ - це такі собі князькі, які кого захотіли, того і призначили. Пішов проти нього - звільнив. Про яку демократію ми можемо говорити?!
251596659572a43219661f941ee275f9
Андрій Слободянюк
27.12.2020 - 13:35
Старосту призначає рада на пленарному засіданні. Якщо призначив старосту голова ОТГ одноосібно - такі дії протиправні і непроомірні, можна звернутися до суду і оскаржити такі дії. Якщо голова все ж вносить на розгляд ради кандидатуру старости, яка не підтримується мешканцями села - найкращим способом є спілкуватися з депутатами, щоб ця кандидатура під час голосування не пройшла.
251596659572a43219661f941ee275f9
Андрій Слободянюк
27.12.2020 - 13:39
З приводу відмови старости від складення повноважень депутата відповідної ради. Для цього Ви маєте звернутися до ТВК, яка визнала ту чи іншу особу зареєстрованим депутатом і повідомити про несумісність суміщення депутата з іншою посадою. Усі депутати після обрання у Комісії. За фактом розгляду і у разі підтвердження фактів, комісія може прийняти рішення про скасування реєстрації повноважень депутата у зв'язку з порушенням зазначених вимог і своєю постановою позбавити повноважень депутата. Якщо депутату щось не сподобається - його право це оскаржити в суді.
251596659572a43219661f941ee275f9
Андрій Слободянюк
27.12.2020 - 13:42
Алгоритм с ділення повноважень депутата відповідної ради досить простий: депутат подає до ТВК про дострокове припинення повноважень депутата відповідної ради. Потім комісія виносить постанову. З моменту винесення постанови, особа не є депутатом
251596659572a43219661f941ee275f9
Андрій Слободянюк
27.12.2020 - 13:43
Староста за не складення мандату насамперед несе політичну відповідальність, а також відповідальність відповідно до законодавства про вибори
Default image
Алла Мамчуровська
05.01.2021 - 11:32
Доброго дня. Цікавить питання, чи обов'язковим є проведення спецперевірки для затверджених відповідною радою старост?
Default image
Михайло
07.01.2021 - 21:46
На останніх виборах до існуючої громади приєдналися нові населені пункти. Чи можна призначати старост у старостинські округи, якщо не затверджена структура ради. Якщо такі рішення прийняті сесією то чи вони є законними і чи можна їх відмінити. Дякую.
Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

28 січня 2022

Як громади використали субвенцію на розвиток ЦНАП за 2021 рік - дані Мінцифри

Як громади використали субвенцію на розвиток...

За інформацією Міністерства та цифрової трансформації України, торік 188 громад отримали 231 млн грн у межах першої...

28 січня 2022

Держгеокадастр оприлюднив Основну державну топографічну карту масштабу 1:50 000

Держгеокадастр оприлюднив Основну державну...

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру створила (оновлила) цифрову топографічну карту...

27 січня 2022

96 українських громад отримають у 2022 році експертну підтримку U-LEAD у розробці стратегії місцевого розвитку

96 українських громад отримають у 2022 році...

  Сьогодні відбувся семінар про основні засади стратегічного планування місцевого розвитку для представників...

27 січня 2022

Лікарі повинні лікувати. Як Широківська громада впровадила аутсорсинг у медицині

Лікарі повинні лікувати. Як Широківська громада...

Автор: Денис Коротенко,  голова Широківської територіальної громади (Запорізька обл.) для УП Більшість важливих...

27 січня 2022

Нове шкільне харчування: історія успіху Житомира

Нове шкільне харчування: історія успіху Житомира

Страви у дитсадках готують штатні працівники, а в школах діє аутсорсинг – так організоване шкільне харчування у...