Про утворення старостинських округів, призначення старост та інше

Автор: Олександр Врублевський, експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

Співавтор: Іван Фурсенко, перший заступник виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад


Вже найближчим часом перед новообраними радами територіальних громад, у складі яких є сільські населені пункти, з-поміж низки інших постануть й питання про утворення старостинських округів, затвердження внесених головою громади кандидатур на посади старост, а також затвердження Положення про старосту, яке має визначати порядок організації його роботи. Втім, в цій частині повноважень сільських, селищних, міських рад ми маємо низку правових прогалин. Проведений аналіз чинної редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон №280/97-ВР) засвідчив наявність у ньому норм, які вже не можуть застосовуватися, а також відсутність норм, які є вкрай необхідними для прийняття новообраними сільськими, селищними, міськими радами на перших своїх сесіях усіх необхідних рішень, що стосуються старост та старостинських округів. Іншими словами, ми маємо ситуацію, яку до врегулювання на законодавчому рівні потрібно буде вирішувати за допомогою виключно чинних норм Закону №280/97-ВР.


Довідково. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. № 3651 від 15.06.2020 р.) з-поміж інших змін передбачав й доповнення частини 1 статті 26 Закону №280/97-ВР пунктом 6-1, який до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відносив утворення старостинських округів, затвердження Положення про старосту та прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости.

Згодом (17.09.2020 р.) вказаний вище законопроект було передано на доопрацювання в профільний комітет, після чого він знову реєструється у Верховній Раді України із дещо зміненою назвою та реєстраційним номером - Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. № 3651-д від 06.10.2020 р.). Цей законопроект здебільшого спрямований на врегулювання реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України та районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів.

Що стосується пункту 6-1, який в законопроекті № 3651 від 15.06.2020 р. передбачав доповнення переліку питань, належних до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад, зокрема, в частині утворення старостинських округів та затвердження Положення про старосту, то доопрацьований законопроект № 3651-д  від 06.10.2020 р., який 03.11.2020 р. Верховною Радою України було прийнято за основу, вказаного вище пункту вже не містить (див. відповідну порівняльну таблицю за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70129 ).


Якщо до ухвалення Кабінетом Міністрів України розпорядчих актів від 12.06.2020 р. про затвердження адміністративних центрів та територій територіальних громад усіх областей та АР Крим сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, утворених відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на пленарних засіданнях могли вирішувати питання щодо утворення старостинських округів та затвердження Положення про старосту (частина 3 статті 26 Закону №280/97-ВР), то сьогодні жодна новообрана сільська, селищна, міська рада цього робити не вправі. Причина, на наш погляд, в тому, що після ухвалення вказаних вище розпорядчих актів, незалежно від того, були територіальні громади утворені у добровільному порядку чи ні, усі вони тепер вважаються територіальними громадами, території яких були затверджені Кабінетом Міністрів України. У зв’язку з цим, положення частини 3 статті 26 Закону №280/97-ВР не може бути застосованим на практиці.

Зважаючи на цю обставину, у багатьох голів громад та депутатів рад громад існує занепокоєння, спричинене відсутністю чітко зрозумілих підстав для призначення старост та інших дотичних рішень. Проблема ними вбачається у тому, що без внесення відповідних змін до Закону №280/97-ВР, утворення старостинських округів, прийняття Положення про старосту та самé затвердження на посадах старост на перших сесіях новообраних рад виявляється неможливим. Чи дійсно це так, давайте спробуємо з’ясувати разом, зробивши екскурс до відповідних норм чинного законодавства з цих питань.

Так, нова редакція частини 1 статті 54-1 Закону №280/97-ВР визначила, що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Будь-яких інших умов для затвердження старост самоврядний закон не містить. На наше переконання, це означає, що відсутність сьогодні у новообраних рад громад повноважень щодо утворення старостинських округів та прийняття Положення про старосту, не має бути перешкодою для затвердження на посадах старост.

Передбачаємо, що цілком логічно у багатьох виникне питання: а куди ж тоді затверджувати старост, якщо старостинські округи не були утворені або були утворені раніше, але склад громади зазнав змін (деякі населені пункти було приєднано чи від’єднано)?

Жодна з норм чинної редакції Закону №280/97-ВР не вимагає, щоб ради громад затверджували старост у попередньо утворені чи вже існуючі старостинські округи. Більш простими словами, закон не зобов’язує, щоб територія, на яку поширюватиметься юрисдикція того чи іншого старости, була юридично оформлена радою як старостинський округ. Зважаючи на цю обставину, новообрані ради громад можуть затверджувати на посадах старост внесені головою громади кандидатури, визначаючи кожному з них перелік населених пунктів, на території яких відповідні старости й здійснюватимуть визначені законом повноваження. А вже після врегулювання на законодавчому рівні питання щодо утворення радами громад старостинських округів, кожна рада зможе прийняти відповідне рішення, не змінюючи при цьому географію здійснення повноважень старостами, яку було визначено раніше ухваленим рішенням про затвердження старост.


Зверніть увагу! Ради тих громад, які свого часу ухвалили рішення про утворення відповідних старостинських округів, можуть без будь-яких перешкод сьогодні затверджувати на посадах старост у наявні старостинські округи, оскільки раніше ухвалені радою рішення не втратили свою чинність.


Як ми бачимо, не все так складно, як здавалося на перший погляд. Втім, поруч з цим, існує ще одне питання, яке потребуватиме вирішення, – визначення порядку організації роботи старости. Враховуючи, що староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі (частина 2 статті 54-1 Закону №280/97-ВР), то з огляду на цю обставину, наприклад, у регламенті виконавчого комітету ради громади можна було передбачити декілька норм, які визначали б порядок організації старости як посадової особи, яка працює в ньому на постійній основі. Якщо «правильно» це зробити, то згодом після затвердження радою громади Положення про старосту не потрібно буде вносити зміни до регламенту виконавчого комітету в частині організації роботи старости.

І наостанок декілька слів про інші способи вирішення означених вище питань, які сьогодні обговорюються в експертному середовищі. Перший спосіб полягає у тому, що дехто пропонує замість старост призначати заступників голови за територіальним спрямуванням, а після того, як Закон №280/97-ВР зазнає потрібних змін, перезатвердити заступників на посади старост. Другий спосіб передбачає непризначення старост до законодавчого врегулювання цього питання. Вважаємо обидва способи неприйнятними. Перший з них є досить обтяжливим з процедурної точки зору та несе певні ризики для жителів відповідних сіл та селищ. Їх зміст полягає у тому, що процес перезатвердження заступників голови може затягнутися на невизначений час чи навіть не відбутися у деяких територіальних громадах взагалі. У зв’язку з цим жителі сільських населених пунктів не зможуть мати в своїх селах старосту, як це їм обіцялося на початку реформи. Також цей спосіб може й привезти до безпрецедентної ситуації, коли у голови громади кількість заступників може досягати кількості депутатів у раді громади.

Що стосується другого способу, то його головним недоліком, на нашу думку, вбачається та обставина, що в одних громадах будуть продовжувати здійснювати повноваження старі старости чи виконувачі їх обов’язків, а громади, адміністративні центри та території яких були затверджені Кабінетом Міністрів України, упродовж певного часу залишатимуться без старост. Унаслідок цього жителі відповідних сільських населених пунктів залишатимуться без додаткового представництва своїх інтересів у раді громади та її виконавчих органах.

Підсумовуючи сказане, хочемо зазначити, що усі без винятку територіальні громади, до складу яких входять сільські населені пункти до остаточного врегулювання на законодавчому рівні усіх питань, що стосуються діяльності старост, можуть через свої представницькі органи – сільські, селищні, міські ради затверджувати на посадах старост та визначати порядок організації їх роботи на найближчу перспективу.

Сподіваємося, наші роз’яснення та поради можуть бути корисними для усіх охочих сільських, селищних, міських рад, які не чекатимуть появи в Законі №280/97-ВР усіх необхідних норм для юридичного оформлення старостату в громадах, а керуватимуться наявними нормами, застосовуючи при цьому різні способи тлумачення для їх практичного застосування.

Колонка відображає винятково позицію її автора. За достовірність інформації відповідає автор колонки. Точка зору редакції порталу «Децентралізація» може не збігатися з точкою зору автора колонки.
04.11.2020 - 12:32 | Переглядів: 89400
Author list 224368827335f9f37106aacb983ac55c

Автор: Олександр Врублевський

Теги:

староста Олександр Врублевський

Поділитися новиною:

Коментарі:

Default image
Олексій Сергійович
07.11.2020 - 23:47
Доброго дня. Питання. Чи можна на першій сесії новоствореної ОТГ (за результатами Перших місцевих виборів 25.10.2020) зразу прийняти рішення про нові межі старостинських округів (які відмінні від меж старих сільрад) та призначити в.о. старост не з числа старих голів с/р, а з пересічних активних жителів сіл, нових депутатів або членів апарату старих сільрад?
0e1ac0340d4ab5aa63b64b6476e0274d
Олександр Врублевський
08.11.2020 - 13:53
Ні, не можна. Чинна редакція ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" сьогодні до внесення до його змісту відповідних змін не дозволяє приймати на пленарних засіданнях сільськими, селищними, міськими радами рішення про утворення старостинських округів та про призначення виконувачів обов'язків старост. Про те, як затвердити старост на посадах та визначити їм територіальну основу для здійснення повноважень, не називаючи її старостинськими округами, розписано у розміщеній вище публікації.
Default image
Володимир Коник
09.11.2020 - 21:12
Доброго дня. Скажіть , чи є якісь обмеження по освіті для обрання старости. Дякую
Default image
Микола
10.11.2020 - 10:12
в країні відсутня стратегія територіальної реформи, все, що зробили незаконне, адже просто силою обєднали громади, кеш отримав заступник міністра, зробили, як хотіли, з виборами старост, фактично почалось засилля угодних обраним головам людей, можуть затвердити будь кого, не питаючи громаду, можливо слід прописати схід селян, соціологію, інше, а так, почалось навязування селам людей угодних обраному голові, всі ці дії приведуть до опустошення сіл, багато людей залишиться без роботи, а ефекту повний нуль
0e1ac0340d4ab5aa63b64b6476e0274d
Олександр Врублевський
10.11.2020 - 16:17
Чинне законодавство стосовно кандидатур на посаду старости, окремих якихось вимог не пред'являє. Втім, кандидатура, яку планує голова громади внести на затвердження в раду має відповідати елементарним вимогам, що передбачається законом "Про службу в органам місцевого самоврядування" (статті 5, 12).
Profilepic
Sergiy Gulenko
10.11.2020 - 20:00
Голова ОТГ на розгляд ради може висувати одну кандидатуру старости на один округ чи кілька кандидатур? І хто має подвати голові ці кандидатури? Самі кандидати, сільські збори чи збирання підпісів?
Default image
Ніна
10.11.2020 - 23:25
Дякую п. Олександру за, досить необхідну зараз, статтю про старост. Думаю, що багатьом в цей час стане в пригоді інформація, що стосується старост. А п. Олександру зичу і надалі так вміло і професійно готувати цікаві та корисні статті, об'єднувати навколо себе коло людей, яких згуртовують спільні проблеми і, ми в гурті будемо пробувати вирішувати їх.
Default image
Ніна
10.11.2020 - 23:39
Одночасно хотіла поставити своє запитання... Старостинські округи у нас в громаді були затверджені в 2019 році. Зараз депутати хотіли б об'єднати два округи в один і затвердити одного старосту, так як один із округів дуже маленький, приблизно 250 мешканців... Чи можуть вони змінювати межі старостинського округу. Якщо ні, то чи можуть депутати своїм рішенням зобов'язати старосту одного старостинського округу виконувати обов'язки старости і сусіднього старостинського округу? Чи це не буде суперечити нормам закону? Дякую.
0e1ac0340d4ab5aa63b64b6476e0274d
Олександр Врублевський
11.11.2020 - 15:31
Сьогодні навіть раніше утворені старостинські округи не варто чіпати, бо зміна їх формату по суті означатиме їх утворення. А до ухвалення відповідних законодавчих змін ради громад не мають на це повноважень. Тому, при затвердженні старост на посадах кожному з них у відповідному рішенні ради громади варто визначити територіальну основу для здійснення повноважень, зазначивши відповідний перелік сільських населених пунктів. Іншими словами, до врегулювання означеного питання на законодавчому рівні, словосполучення «старостинський округ» у рішеннях ради про затвердження старост не повинно згадуватися взагалі. Тобто про наявні у Вашій громаді старостинські округи варто тимчасово забути.
Profilepic
Юлия Макарюк
12.11.2020 - 15:00
Доброго дня. Одне питання. Новообраний старост депутат, до якого часу він має здати депутатський мандат і за якою процедурою?
0e1ac0340d4ab5aa63b64b6476e0274d
Олександр Врублевський
13.11.2020 - 11:33
Такому депутату варто звернутися до відповідної територіальної виборчої комісії. Там і підкажуть потрібну процедуру.
0e1ac0340d4ab5aa63b64b6476e0274d
Олександр Врублевський
13.11.2020 - 11:50
Повертаючись до запитання щодо внесення кандидатур на посади старост головою громади. Зверніть увагу, частина 1 статті 54-1 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" визначила, що "Староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови". Жодних інших вимог щодо того, де взяти кандидатур та по скільки їх внести в раду на затвердження, чинним законодавством не унормовується. Це означає, що такі питання кожен голова громади вирішує на власний розсуд.
Profilepic
Taras Kushnir
17.11.2020 - 09:21
А якщо рада не підтримує пропозицію голови тоді що? Законодавча прогалина, на рівні секретаря вона усунута... більшість вносить кандидатуру секретаря.
Profilepic
Ірина Туровська
25.11.2020 - 14:49
Пане Олександре, а як же тоді буди з п.3 ст.26 ЗУ №280/97: "Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання: 1) утворення старостинських округів; 2) затвердження Положення про старосту; 3) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом.
Profilepic
Ірина Туровська
26.11.2020 - 10:26
Все. Розібралася самостійно! Дякую
Default image
Володимир
10.12.2020 - 11:05
Все це звичайно добре...але як старості зробити запис в трудову книжку??? що він затверджений на посаду старости ЯКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ ???? якщо ми не маємо права їх створювати, а закріпили лише населені пункти де вони будуть здійснювати свої повноваження
0e1ac0340d4ab5aa63b64b6476e0274d
Олександр Врублевський
10.12.2020 - 22:25
Запис в трудовій книжці має бути в контексті формулювання у відповідній частині рішення ради громади про затвердження старост. Наприклад, «Затверджено на посаді старости на території сіл (перелік населених пунктів) на строк повноважень Локальненської сільської ради восьмого скликання, ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Profilepic
Олена Чіпак
17.12.2020 - 17:48
Пане Олександр Врубльовський в своїх коментарях Ви говорите, що чинна редакція ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" сьогодні до внесення до його змісту відповідних змін не дозволяє приймати на пленарних засіданнях сільськими, селищними, міськими радами рішення про утворення старостинських округів . Як тоді розуміти статтю 26 частину 3 пункт 1 вищезгаданого закону :3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання: 1) утворення старостинських округів;
0e1ac0340d4ab5aa63b64b6476e0274d
Олександр Врублевський
17.12.2020 - 19:03
Шановна пані Олено, процитована Вами норма не може сьогодні застосовуватися, бо після ухвалення Кабінетом Міністрів України двадцяти п’яти розпорядчих актів від 12.06.2020 р. про затвердження адміністративних центрів та територій територіальних громад усіх областей та АР Крим, а також проведення 25 жовтня ц.р. місцевих виборів, в Україні перестали існувати ради об’єднаних територіальних громад.
Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

27 липня 2021

Інвестиції та розвиток підприємництва: Дрогобицька громада створила інвестиційну візитівку

Інвестиції та розвиток підприємництва:...

У Дрогобицькій громаді представили проєкт "Інвестиційна візитівка" (ПЕРЕЙТИ), метою якого є залучення інвестицій та...

27 липня 2021

XVІ Український муніципальний форум - онлайн-трансляція

XVІ Український муніципальний форум -...

27-29 липня В Одесі проходить XVІ Український муніципальний форум, який продовжує багаторічну традицію Асоціації міст...

27 липня 2021

Як долучити старшокласників до розробки проектів розвитку шкіл - практика Полтавщини

Як долучити старшокласників до розробки...

  Рада Європи спільно з Мінрегіоном започатковує серію публікацій про Кращі практики – переможці конкурсу...

27 липня 2021

30 громад Львівщини отримали запрошення взяти участь у першому відборі Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

30 громад Львівщини отримали запрошення взяти...

Перший відбір Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування»...

26 липня 2021

Журналістів запрошують взяти участь у Всеукраїнському конкурсі робіт про децентралізацію

Журналістів запрошують взяти участь у...

Триває прийом матеріалів на щорічний Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого...